ZAPYTANIE OFERTOWE

OFFER INQUIRY

Zapytania ofertowe na produkty prosimy przesyłać zgodnie z poniższym wzorem
Offer Inquiries to the products (raw materials and other materials) please send according to below form

PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE, NAZWA, ADRES (prosimy wskazać firma handlowa czy przedsiębiorstwo produkcyjne - odbiorca końcowy) ......................
COMPANY MAKING OFFER INQUIRY, COMPANY NAME, ADDRESS (please indicate agent-company is a trading company or manufacturing company) .............

ZAPOTRZEBOWANIE NA SUROWIEC ................. MIESIĘCZNIE W ILOŚCI ......TON, DOCELOWO ROCZNIE W ILOŚCI ......TON
REQUEST FOR RAW MATERIAL ................. QUANTITIES PER MONTH ......TON, ULTIMATELY QUANTITIES PER YEAR ......TON

PLANOWANA PIERWSZA DOSTAWA MIESIĘCZNA OD (prosimy wskazać orientacyjną datę) ...............
FIRST SCHEDULED MONTHLY DELIVERY FROM (please indicate approximate date) ..........................
 
ADRES PODMIOTU .................................
COMPANY ADDRESS ...............................
 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA (prosimy podać imię i nazwisko) ...................
RESPONSIBLE PERSON (please state your name) ..................................
 
TELEFON KONTAKTOWY ........................
CONTACT PHONE NUMBER ....................
 
E-MAIL ........................
 
STRONA WWW (jeżeli  jest) ....................
WEBSITE (if you have) ...........................
 
Jeżeli prowadzicie Państwo badania marketingowe (nie mające rzeczywistego celu zakupu surowców, a tylko zbadanie rynku, warunków i cen) to prosimy o obowiązkowe dopisanie tej informacji w swoim zapytaniu.
If you are doing marketing research (not having objective to buy the raw materials, but only to research market, conditions and prices), please mandatory indicate this information in your enquiry.

Zapytania ofertowe na produkty prosimy przesyłać zgodnie z w/w wzorem na adres poczty elektronicznej: handlowy (at) norton-gaz.pl bądź faksem.
Offer Inquiries to the products (raw materials) please send according to with above form to e-mail: handlowy (at) norton-gaz.pl or fax.
Our e-mail: h a n d l o w y @ n o r t o n - g a z. pl

zamiast (at) - @

instead (at) - @

Tel. +48 690-00-71-27

Jeżeli Państwa zapytanie będzie odbiegać od wyżej określonego wzoru to może skutkować brakiem odpowiedzi z naszej strony.